Mở công ty bất động sản cần làm thủ tục giây tờ gì?

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh bất động sản Theo quy định của luật kinh doanh bất động sản bao gồm: – Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về […]